Hey! Wazzup? 👋

Denis Shepovalov
Founder
Polina Kuzina
Manager
Dmitry Grinchenko
Front-end Developer
Artur Yarkov
UX/UI Designer
Bakhtiyar Sattarov
UX/UI Designer
Evgeny Bolonev
UX/UI Designer
Asad Kahharov
Manager